Στις 11 Αύγουστου δημοσιεύθηκε ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1182 (delegated regulation), ο οποίος αποτελεί την 15η προσαρμογή του Κανονισμού 1272/2008 (CLP) στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (ATP).