Κατόπιν ανακοίνωσης των αρμόδιων τμημάτων διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων.