Με τον Κανονισμό 2020/878 τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού REACH, το οποίο περιέχει αφορά τις προδιαγραφές των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ – SDS).